Stichting Sirius

Bijlmerdrie is een van de 14 openbare scholen in Amsterdam Zuidoost die samen tot Stichting Sirius behoren.

Onze school is een openbare school, die behoort tot één van de scholen van het bestuur van Stichting Sirius. De missie en doelen van deze stichting zijn vastgelegd in het Meerjarenplan 2015-2019. Bijlmerdrie onderschrijft de missie en visie van Sirius en voert daaraan gekoppeld beleid uit.

Missie Sirius

De missie van Sirius: Leren is reizen naar je toekomst!

Sirius is een ster die vroeger de zeelieden behulpzaam was om de goede richting te vinden. Dat doen onze scholen ook. Op de Siriusscholen ontmoeten we elkaar, maken we plezier en krijgen we de kans om te leren en te ontdekken. Ons logo laat de verbinding zien van alle scholen. Hiermee geven wij aan dat er een collectieve ambitie is. Op een Siriusschool ben je op reis naar een betere toekomst.

Visie Sirius

Sirius wil een aantrekkelijke aanbieder zijn van openbaar onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Openbaar onderwijs is namelijk meer dan het aanleren van taal- en rekenvaardigheden. Onze scholen vervullen ook een maatschappelijke opdracht. De Siriusscholen maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, dragen bij aan de integratie en stimuleren het democratisch burgerschap. Onze leerlingen hebben zeer diverse achtergronden en in het openbaar onderwijs leren kinderen van en met elkaar, door het actief verkennen van hun culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Het brengt al deze verschillen bij elkaar en leert kinderen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in discussie te treden. Op de scholen van Sirius zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun achtergrond of religie. De openbare scholen van Sirius zijn ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. In onze scholen leren de leerlingen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele levensbeschouwelijke en sociaaleconomische achtergronden. Onze scholen hebben ook een maatschappelijke opdracht en willen een bijdrage leveren aan de samenleving en de directe omgeving waarin ze zijn gevestigd. Het gaat dan over: wereldburgerschap, ecologisch bewustzijn, financiële educatie en gezondheid.

Kernwaarden Sirius

Wij mogen onze leerlingen begeleiden op deze weg en willen dit doen aan de hand van drie kernwaarden, die achter elkaar gezet symbool staan voor TAO; Transparantie, Ambitie en Onderzoekend.

Transparantie:

Sirius wil een transparante organisatie zijn: ‘we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’. Sirius is transparant over haar vorderingen en werkwijzen en werkt aan een cultuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor de eigen bijdrage aan het proces.

Ambitie:

Sirius wil een uitdagende leeromgeving bieden aan haar leerlingen. De leerlingen hebben baat bij goed onderwijs, in goede gebouwen met vakbekwame enthousiaste en ambitieuze medewerkers. De ambities worden gedeeld in de hele organisatie en door de samenwerkende partners. Ze zijn een dagelijkse inspiratiebron.

We werken aan structurele verbetering van de kwaliteit en het verhogen van de leerprestaties. Wij vinden dat een goede beheersing van taal en rekenen essentieel is voor al onze leerlingen. Alleen met een goede beheersing van de basisvaardigheden kunnen onze leerlingen zich succesvol ontwikkelen en zich handhaven in de maatschappij. De ambitie van Sirius is dan ook dat de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden op alle scholen van Sirius door de onderwijsinspectie tenminste als ‘voldoende’ wordt beoordeeld. De scholen die dit doel bereikt hebben, blijven zich doorontwikkelen tot goede of excellente scholen.

Goed basisonderwijs is de eerste stap in de ontwikkeling van een kennissamenleving, economische ontwikkeling, emancipatie en het terugdringen van sociaaleconomische achterstanden. Sirius kan alleen goede scholen hebben als er medewerkers zijn die hoge verwachtingen hebben van zichzelf en van hun leerlingen. Een goede leraar maakt het verschil voor een leerling. Sirius stelt zich daarom ten doel om de kwaliteit van de medewerkers voortdurend te verbeteren en hen de mogelijkheid tot deze verbetering te bieden op verschillende manieren. Elke school formuleert haar ambities samen met de ouders en leerlingen.

Onderzoekend

Sirius staat voor een onderzoekende cultuur. Dat zien we in alle lagen van de organisatie terug, van de leerling tot aan het bestuur. Het gaat dan over nieuwsgierig zijn, niet alleen bij de leerlingen maar bij iedereen in de organisatie. Altijd willen weten hoe iets in elkaar zit, weten dat er meerdere oplossingen op een vraag mogelijk zijn. Iets durven uitproberen mag. Dan gaat het niet alleen over de cognitieve vakken maar op ook op andere terreinen! We zien dat onder andere in opbrengst gericht werken (systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de leerlingprestaties) in effectieve schoolverbetering (systematische strategie om leerlingresultaten te verbeteren door ontwikkeling van professionaliteit van leerkrachten, schoolleiding en schoolorganisatie) en in onderzoekend gedrag van leerlingen, leraren en schoolleiding + bestuur. In een onderzoekende schoolcultuur staat leren centraal op alle niveaus.

Om de missie en de doelen te kunnen realiseren wordt het bestuur ondersteund door een onderwijsbureau, de directeuren, het onderwijzend en het onderwijs ondersteunend personeel op de scholen.

 

Al sinds 2007 heeft Stichting Sirius een sinterklaascode opgesteld:

Sinterklaascode Sirius