Informatie


Bijlmerdrie

Bijlmerdrie is een kleine en gezellige school die nauw samenwerkt met basisschool Wereldwijs (gelegen aan hetzelfde plein). We delen dezelfde waarden en visie van ons onderwijs.

Ontwikkelingsgericht (OGO) en formatief leren

We zetten ons in om ons aanbod zo betekenisvol mogelijk aan te bieden aan de kinderen. We werken vanuit de ontwikkelingsgerichte visie (OGO) waarbij de brede persoonsontwikkeling voorop staat. De drie waarden: nieuwsgierigheid, emotioneel vrij en zelfvertrouwen worden optimaal gestimuleerd waardoor het kind zich goed kan ontwikkelen. We streven naar doorgaande leerlijnen op het gebied van muziek en beeldende vorming. We proberen de buitenwereld naar binnen te brengen met een aanpak waar thematisch onderwijs centraal staat. Door het werken met geïntegreerde doelen bij de methodiek IPC ( International Primary Curriculum) zien de kinderen de samenhang en kunnen zij het geleerde in andere contexten toepassen (het diepere leren). De onderzoekende houding wordt vanaf het allereerste begin gestimuleerd. We gaan uit van formatief leren. Dat betekent dat de ontwikkeling ten opzichte van jezelf centraal staat. We interpreteren en bekijken het resultaat dus vanuit deze manier van kijken.  De groei van het kind staat centraal en niet zo zeer de prestatie op zich.

De schoolgids

U kunt de schoolgids hier downloaden: schoolgids Bijlmerdrie 2019-2020

 

De vrije dagen en vakanties voor dit schooljaar 2019-2020 zijn: 

  van Tot en met
Zomervakantie   2019 15-07-19 23-08-19

 

Studie tweedaagse        26-09-19             

 

27-09-19
Herfstvakantie                 21-10-19 25-10-19

 

6 december vrij/studiedag                06-12-19  
20 december vrije middag                20-12-19 vanaf 12.00 uur  
Kerstvakantie                  

 

23-12-19 03-01-20
Voorjaarsvakantie (twee weken)                

 

17-02-20 28-02-20
Tweede Paasdag en studiedag dinsdag                

 

13-04-20 14-04-20
Meivakantie (twee weken)                               

 

27-04-20 08-05-20
Hemelvaart                       

 

21-05-20 22-05-20
Pinksteren en studiedag dinsdag                

 

01-06-20 02-06-20
19 juni studiedag             19-06-20  
6 juli vrije middag            03-07-20 vanaf 12.00     

 

 
Zomervakantie        2020                               

 

06-07-20 14-08-20
 

 

Nieuwe ontwikkelingen 2019-2020

Uitbouwen Formatieve assessment

Dit jaar gaan we verder werken aan formatieve assessment. Samen met Wereldwijs ( op dit gebied al excellent bevonden) gaan we hiermee verder want er is nog genoeg te doen!

Daarbij staat onze tweede kernwaarde centraal in ons onderwijskundig beleid: Leerlingen zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Een andere kernwaarde is dat we geloven in ontwikkeling. Formatief wil zeggen dat je kijkt naar een doorgemaakte ontwikkeling en niet alleen naar het resultaat (summatief). Als we onze leerlingen willen begeleiden bij dit proces dienen wij zelf heel veel kennis te hebben van de leerstof en de leerling.  Onze kunde in het voeren van diagnostische gesprekken en het geven van betekenisvol onderwijs zal centraal staan. Maar ook het gebruik van de digitale omgeving,  interactieve apps enz zal belangrijk zijn.  Nieuwsgierig zijn en gemotiveerd worden om te leren en te ontwikkelen (het hebben van een groeimindset) zijn voor onze leerlingen belangrijke waarden zodat zij zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces.

Dit jaar gaan we de stap maken naar een leerlingportfolio waarin we samen met de leerlingen de fasen doorlopen van wat kan ik al, wat is mijn volgende stap en hoe kom ik daar ( wat moet ik leren en oefenen en met wie) en hoe bewijs ik dat ik het kan. We hopen dat we aan het einde van het schooljaar een vorm van een portfolio hebben ontwikkeld die helemaal past bij het formatief leren.

U kunt uw kind en ons helpen om regelmatig te vragen naar deze doelen en uw kind te ondersteunen om zijn/haar doelen te halen door erover te praten. te oefenen en uw kind positief te bekrachtigen over het proces.

 

Twee teamscholingsbeurzen

Voor dit schooljaar hebben we twee teambeurzen aangevraagd bij de Gemeente Amsterdam. Deze gaan ons ondersteunen bij onze zoektocht naar een goed leerlingportfolio. Zo kunnen we praktijkonderzoek gaan doen ( naar andere scholen op bezoek) en kunnen we expert(s) vragen om ook ons digitaal te gaan ondersteunen. De andere beurs maakt mogelijk dat wij verder geschoold worden om nog beter ontwikkelingsgericht te werken onder andere bij het werken met IPC. Ons doel is om nog beter de sociaal culturele praktijken in de school/klas uit te leren bouwen.

Nieuwe rekenmethode

Dit schooljaar gaan we werken met de vernieuwde rekenmethode van Wereld in Getallen (WIG). Op studiedagen zullen we regelmatig stil staan bij het werken met deze nieuwe methode en de rekencoördinator van Wereldwijs zal ons hierbij ondersteunen.

 

Gezonde School en Jump in school

Inmiddels zijn we een gezonde school en een Jump in school. We borgen dit jaar ons ingevoerde beleid en zullen veel aandacht hebben voor het buitenspel. Een van onze gym­leerkrachten gaat 1 per twee weken op woensdag het buitenspelen stimuleren tijdens de pauzes met de kinderen en de leerkrachten (die meespelen).

 

Vreedzame school

Sinds 2012 zijn wij een Vreedzame School. We voeren hierin een actief beleid volgens de methodiek van de Vreedzame school.  De stem van de leerling zal dit jaar nog meer centraal staan.  We gaan proberen hun mening en inspraak een vaste structuur te geven door zogenaamde leerling­commissies rond onderwerpen op te gaan zetten. De leer­krachten gaan dit jaar de methodiek borgen en bewaken,  hiervoor wordt ons ob­ser­vatie­systeem SCOL (sociale compentie observatielijst) nog meer gekoppeld aan de lessen en methodiek van de Vreedzame School.

In 2016 is een beleidsplan op het gebied van sociale veiligheid beschreven. Het team is geschoold in het omgaan met pesten in de klas. De ouders zijn vorig jaar opnieuw voorgelicht en we zullen in dit schooljaar hier zeker weer aandacht aan besteden in een koffie met…

 

Werken aan onderwijskwaliteit

Het verbeteren van de resultaten zal het komende schooljaar opnieuw centraal staan. Dit doen we door goed te onderzoeken hoe we het onderwijs kunnen verbeteren en optimaal kunnen afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. Dit noemen we een zelfevaluatie. Dit jaar onderzoeken we waar we staan ten aanzien van formatieve assessment op het gebied van het volgen van leerlingen. Wat doen we al en wat willen we nog verdere ontwikkelen,  zodat we kunnen gaan bouw­en aan een digitaal leerling-portfolio.

 

Leerteams en leerKRACHT

We werken in leerteams samen met Wereldwijs waarbij ieder teamlid aan zijn eigen professionaliteit werkt aan de hand van een doelgericht plan met een aantal collega’s. Deze leerteams zijn een groot succes op Wereldwijs en dus gaan we door met de methodiek van leerKRACHT en zal leren van en met elkaar steeds centraal staan in ons team en met de andere scholen die volgens deze methodiek werken. 

 

Ouderbetrokkenheid

Ook dit jaar willen zes keer per jaar een inloop halfuur over het onderwijs in de groepen geven. U bent dan van harte welkom om ons onderwijs in de praktijk mee te maken. Daarnaast organiseert de directie regelmatig een koffie met… over verschillende onderwerpen waarover we voorlichting geven en/of de dialoog graag met u aangaan.

Dit jaar starten we een pilot met de Parro app voor ouders. Met deze communicatie app kunnen we ouders snel en gemakkelijk bereiken. Andere scholen van Sirius hebben hier goede ervaringen mee. Als de pilot goed geëvalueerd wordt gaan alle groepen hiermee werken.

 

Eerste rapport in januari

Nieuw is dit jaar dat het eerste rapport in januari komt (voorheen begin maart), omdat ouders en wij eerder in het jaar over de ontwikkeling van het kind willen praten. De Cito toetsen vallen dus na het eerste rapport. Dit is een bewuste keuze. De cito toetsen zien wij echt als een volgsysteem waarmee wij goed de vaardigheidsgroei van onze leerlingen kunnen volgen. Het niveau van presteren is daarbij ondergeschikt.

 

Leerplein groep 5/6/7/8

Rond de herfstvakantie verwachten we ons nieuwe meubilair en zal de gang en ruimtes rondom de lokalen van de groep 5/6/7/8 nog verder worden ingericht voor een echt leerplein. In de zomervakantie heeft de verbouwing al plaatsgevonden zodat we nu een tussendeur bij de lokalen hebben en een raam in de huidige directiekamer. Daar wordt straks een lees/werkruimte van gemaakt.

 

Fusie per 1 januari 2020 met de stichting Bijzonderwijs

Per 1 januari zal stichting Sirius ( de stichting waarvan Bijlmerdrie onderdeel is) gaan fuseren met stichting Bijzonderwijs. Zo gaan bijna alle scholen in Amsterdam-Zuidoost onder één stichting vallen en kunnen we krachtiger opereren bijvoorbeeld richting politiek maar ook naar ondernemers (ICT, meubilair, papier, lesmethodes). Fijn is ook dat de concurrentie tussen de scholen afneemt. We willen immers allemaal hetzelfde voor de kinderen in Amsterdam Zuidoost. We krijgen een nieuwe naam voor onze nieuwe stichting. Welke? Dat is nog niet bekend.

 

Oefenweb!

Alle leerlingen op Bijlmerdrie krijgen een account bij https://www.oefenweb.nl voor de programma’s Rekentuin, Taalzee en Words&Birds (vanaf 8 jaar).

Hiermee leren zij op school extra te oefenen maar thuis kunnen zij dat ook!

Oefenweb is een digitale leeromgeving waar leerlingen uitgedaagd worden om op hun eigen niveau de lesstof te oefenen. Dit gebeurt spelenderwijs: prestatie maar ook inzet zal worden beloond. Binnen Oefenweb zijn verschillende oefenprogramma’s zoals Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Deze leeromgevingen zijn uniek vanwege het door wetenschappers ontwikkelde adaptieve meetsysteem. Continu en na elke opgave worden de vaardigheden van de leerling gemeten. Zo weten we exact hoe leerlingen presteren. Daardoor krijgt elke leerling opgaven aangeboden die aansluiten bij zijn of haar niveau. Onderwijs op maat dus. Tegelijkertijd biedt het meetsysteem leerkrachten een innovatief volgsysteem. De voortgang van leerlingen is realtime en tot in detail te volgen. Dit biedt handvatten voor aanvullende instructie. Ook ouders / verzorgers kunnen met hun kind meekijken.

We geven geen huiswerk meer mee om extra te oefenen voor rekenen en taal.  Dat kan vanaf nu met Oefenweb.

Kidsgids

De Stadspas kidsgids 2019-2020. Speciaal voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar.

In deze Kidsgids staan ook leuke aanbiedingen voor allerkleinsten. Deze vind je in de speciale categorie baby & peuter.

U kunt de gids downloaden via de volgende website: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/kidsgids-0/

MR

De Medezeggenschapsraad van Bijlmerdrie bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.

Dit zijn Hanna Gooding (leerkracht) en Mira Swaans (leerkracht) en Rabia Mohammed (ouder) en  Deborah Somuah (ouder)  Het voorzitterschap en de secretarisrol is roulerend.

De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur/de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR zijn standpunten kenbaar maken of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Een belangrijke taak van de MR is om de achterban te informeren. Met name de oudergeleding van de MR dient voeling te houden met wat er leeft onder de ouders van al onze kinderen. De personeelsgeleding kijkt wat er leeft bij het personeel van Bijlmerdrie. Wilt u contact met de MR, mail dan naar info@bijlmerdrie.nl. Dan zorgen we dat het bij de leden van de MR terecht komt.

Passend onderwijs op Bijlmerdrie

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal 46 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Amsterdam en Diemen kan rekenen op passend onderwijs. De schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

 

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op die school. Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met onze intern begeleider bespreken op welke wijze de route naar extra ondersteuning/een arrangement binnen het schoolbestuur of onze school is georganiseerd. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons Samenwerkingsverband wordt afgegeven. Onze school kan een aanmelding voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband doen. De onderwijsadviseur bekijkt samen met de ouders en de IB-er of een andere medewerker van onze school welke school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs het best passend is bij uw kind. De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam en Diemen is georganiseerd, het kader voor de basisondersteuning, de route naar extra ondersteuning en de route naar de Toelaatbaarheidsverklaring, staan in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvamsterdamdiemen.nl

 

Ondersteuningsteam op school

Onze school heeft een ondersteuningsteam wat uit de interne begeleider, Ouder Kind adviseur en de directie bestaat. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit onder­­steunings­team een ‘arrange­ment’ op maat. Arrange­ment wil zeggen: een passend onderwijs­aanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteunings­behoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

 

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen een samenvatting bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

 

U kunt hier het Ondersteuningsplan van Bijlmerdrie bekijken.

 

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

 

Wetgeving en zorgplicht

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband.Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl. Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.